Виготовлення повторних сертифікатів на заміну Сертифікатів, що видавалися в поточному році, починається після завершення часу, встановленого Міністерством освіти і науки України для внесення змін до реєстраційних даних у процесі реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання, але не пізніше ніж через 3 робочі дні і здійснюється до кінця календарного року (тимчасово припиняється за три тижні до початку зовнішнього оцінювання та відновлюється наступного робочого дня після проведення останнього тестування основної сесії).

Виготовлення повторних сертифікатів на заміну Сертифікатів, що видавалися в попередні роки, здійснюється протягом усього року.

Виготовлення повторного сертифіката здійснюється на підставі заяви про виготовлення повторного Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі – заява щодо повторного сертифіката) учасника, якому видавався відповідний Сертифікат, або його законного представника, оформленої за зразком:
• у разі потреби в усуненні помилок у написанні прізвища, та/або імені, та/або по батькові особи, якій видано Сертифікат, та/або у назві, та/або серії, та/або номері документа, на підставі якого особу зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні – форма №2
• у разі зміни (корекції) статевої належності особи, якій було видано Сертифікат – форма №3

Звертаємо увагу, що Порядком не передбачено виготовлення та видачу повторного сертифіката в разі зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) особи, а також в разі її бажання зазначити в Сертифікаті дані іншого документа, що посвідчує особу, замість документа, на підставі якого особу було зареєстровано для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

У разі оформлення заяви щодо повторного сертифіката законним представником учасника до неї має бути додано копію документа, що засвідчує право особи представляти інтереси учасника.

Якщо замовник бажає отримати повторний сертифікат ПОШТОЮ, вартість послуги включає витрати на виготовлення повторного сертифіката та витрати на доставлення поштового відправлення (Квитанція №1 про компенсацію витрат на виготовлення та доставлення повторного сертифіката).

Якщо замовник бажає отримати повторний сертифікат ОСОБИСТО в регіональному центрі, вартість послуги включає витрати на виготовлення повторного сертифіката (Квитанція №2 про компенсацію витрат на виготовлення повторного сертифіката).

До заяви щодо дубліката додаються:
• копія платіжної квитанції про відшкодування витрат на виготовлення повторного сертифіката або платіжної квитанції про відшкодування витрат на виготовлення та відправлення повторного сертифіката;
• дві однакові фотокартки для документів (чорно-білі або кольорові) розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку учасника (одна з фотокарток наклеюється на заяву);
• Сертифікат, на заміну якого виготовляється повторний сертифікат;
• копії форми первинної облікової документації № 066-3/о «Медичне свідоцтво про зміну (корекцію) статевої належності», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2016 року № 1041, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 грудня 2016 року за № 1589/29719, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) за формою, наведеною в додатку 8 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за №691/15382, паспорта громадянина України – у разі потреби виготовлення повторного сертифіката через зміну (корекцію) статевої належності особи;
• копія документа, на підставі якого учасника зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні (назва, серія (за наявності) та номер якого вказані у Сертифікаті, на заміну якого потрібно виготовити повторний сертифікат), – у разі потреби виготовлення повторного сертифіката через причину усунення помилок. У разі неможливості подання учасником копії документа, на підставі якого його зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні, подається копія іншого документа, що посвідчує особу володільця Сертифіката та згідно з Порядком ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 784) додатково надати “Довідку про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру”.

На копіях документів, що подаються для виготовлення повторного сертифіката, мають бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також особистий підпис учасника, його ініціали, прізвище (особистий підпис законного представника, його ініціали, прізвище – у разі оформлення заяви щодо повторного сертифіката законним представником учасника), дата засвідчення копії.

Якщо особа, яка потребує виготовлення повторного сертифіката на заміну Сертифіката, що видавався не в поточному або попередньому році, не може подати копію документа, на підставі якого її зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні, у разі якщо реєстрація для участі в зовнішньому оцінюванні здійснювалася на підставі:
1. паспорта громадянина України – до заяви щодо повторного сертифіката має додаватися один з таких документів:
o довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру, що видається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 784, з інформацією про володільця Сертифіката (далі – довідка ЄДДР);
o відповідь територіального підрозділу Державної міграційної служби України (в якому особа отримувала дійсний паспорт громадянина України) на запит особи щодо надання інформації про паспорт громадянина України, на підставі якого її зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні та який було втрачено, або обміняно, або скасовано (далі – недійсний паспорт). У відповіді на запит мають бути зазначені серія (за наявності), номер недійсного паспорта, прізвище, ім’я, по батькові особи, на ім’я якої видавався цей паспорт;
2. свідоцтва про народження – до заяви щодо повторного сертифіката має додаватися один з таких документів:
o копія відповідного Актового запису про народження, завірена органом державної реєстрації актів цивільного стану, у якому складено актовий запис;
o довідка ЄДДР (подається особою, інформація якої про свідоцтво про народження міститься в Єдиному державному демографічному реєстрі);
o відповідь, надана територіальним підрозділом Державної міграційної служби України (в якому особа отримувала паспорт громадянина України на підставі свідоцтва про народження) на запит особи щодо інформації про СВІДОЦТВО про народження, на підставі якого особа вперше отримувала паспорт громадянина України. У відповіді на запит мають бути зазначені серія (за наявності), номер виданого паспорта громадянина України, прізвище, ім’я, по батькові особи, на ім’я якої видавався цей паспорт, а також серія, номер свідоцтва про народження, на підставі якого видавався відповідний паспорт, прізвище, ім’я, по батькові особи, народження якої підтверджує це свідоцтво;
3. посвідки на постійне проживання, або посвідки на тимчасове проживання, або посвідчення біженця, або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або довідки про звернення за захистом в Україні – до заяви щодо повторного сертифіката має додаватися один з таких документів:
o відповідь, надана територіальним органом або територіальним підрозділом Державної міграційної служби України, в якому особа отримувала відповідний документ, на її запит щодо підтвердження факту отримання цього документа (у відповіді на запит мають бути зазначені серія (за наявності), номер недійсного (в тому числі у зв’язку із втратою, обміном, скасуванням, закінченням терміну дії) документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, прізвище, ім’я, дата народження особи, на ім’я якої видавався цей документ);
o довідка ЄДДР (подається особою, інформація якої про відповідний документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, міститься в Єдиному державному демографічному реєстрі);
4. довідки із закладу освіти – до заяви має додаватися підтвердження відповідного закладу освіти, у якому зазначаються номер та дата видачі довідки, а також прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видавалася довідка.

Заяви щодо повторного сертифіката, оформлені без дотримання цих вимог, а також заяви щодо повторного сертифіката на заміну Сертифікатів, що видавалися в поточному році, подані до завершення часу, встановленого Міністерством освіти і науки України для внесення змін до реєстраційних даних у процесі реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання, повертаються учаснику з відповідними письмовими роз’ясненнями. У таких випадках повторний сертифікат не виготовляється.

Особа, якій відмовлено у виготовленні повторного сертифіката, усунувши недоліки, пов’язані з оформленням заяви щодо повторного сертифіката та/або документів, що подаються для виготовлення повторного сертифіката, може повторно звернутися до регіонального центру щодо виготовлення повторного сертифіката.

Заяви щодо повторного сертифіката розглядаються у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».

Визначені Законом України «Про звернення громадян» строки розгляду заяв щодо повторних сертифікатів на заміну Сертифікатів, що видавалися в поточному році, поданих пізніше ніж за три тижні до початку зовнішнього оцінювання, застосовуються з наступного робочого дня після проведення останнього тестування основної сесії.

Повторний сертифікат надсилається рекомендованим листом (УКРПОШТА) із повідомленням про вручення за адресою, вказаною у заяві, або видається особі (уповноваженому нею представнику) особисто у разі зазначення цієї вимоги в заяві щодо повторного сертифіката.